Biến tần IS7 hàm IN (IN-0~IN-32) Bài 8

Biến tần IS7 hàm IN (INPUT), các hàm nhóm 5 (IN-0~IN-32).

Huong Dan Tai Lieu Tieng Viet LS IS7
Huong Dan Tai Lieu Tieng Viet LS IS7 gioi thieu cac chuc nang cua cac ham.

Cài đặt biến tần IS7 hàm trong nhóm 5.

Biến tần IS7 hàm IN gồm các lệnh liên quan đến tín hiệu ngõ vào P1-P8, V1, I, ngõ ra relay, analog đa chức năng . . .

So do chan dieu khien bien tan IS7
Sơ đồ chân điều khiển biến tần IS7 gồm các domino điều khiển input, output, analog 0-10Vdc, 4-20mA . . .

Chúng ta tiến hành cách đặt các thông số của biến tần IS7 hàm I/O từ I/O-0 đến I/O-42:

Hàm “IN-00 ” lệnh nhảy đến hàm mong muốn (Jump Code), cài 0~98, mặc định “1”. Cho phép điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-01” Hàm giới hạn tần số tín hiệu analog (Freq at 100%), cho phép DRV-19~20, mặc định “60.00Hz”. Cho điều chỉnh khi RUN.

Hàm “IN-02” Hàm giới hạn moment tín hiệu analog (Torque at100%), cho phép 0~200, mặc định “100”. Cho điều chỉnh khi RUN.

Biến tần IS7 hàm IN V1 (IN-05~IN-17)

Hàm “IN-05” Hàm giám sát tín hiệu analog V1 (V1 Monitor[V]), cho phép 0~10V, mặc định “0.0”. Hàm chỉ hiển thị.

Hàm “IN-06” Chọn kiểu phân cực analog V1 (V1 Polarity), chọn 0:Unipolar/ 1:Bipolar, mặc định “0 Unipolar”. Không điều chỉnh khi RUN.

Hàm “IN-07” Thời gian lọc ổn định cho đầu vào (V1 Filter), cho phép cài 0~9999ms, mặc định “10ms”. Cho điều chỉnh khi RUN.

Hàm “IN-08” Cài đặt ngõ vào áp analog Min (V1 Volt x1), cho phép cài 0~12V, mặc định “0V”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-09” Tần số tương ứng với hàm IN-08 (V1 Freq y1), cài 0~DRV-20, mặc định “0Hz”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-10” Cài đặt ngõ vào áp analog Max (V1 Volt x2), cài 0~12V, mặc định “10V. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-11” Tần số tương ứng với hàm IN-10 (V1 Freq y2), cài 0~DRV-20, mặc định “60Hz”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-12” Cài đặt ngõ vào áp (-) analog Min (V1(-) Volt x1), cho phép cài -10~0V, mặc định “0V”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-13” Tần số tương ứng với hàm IN-12 (V1(-) Freq y1), cài -100~0%, mặc định “0%”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-14” Cài đặt ngõ vào áp (-) analog Max (V1(-) Volt x2), cài -10~0V, mặc định “-10V. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-15” Tần số tương ứng với hàm IN-14 (V1(-) Freq y2), cài -100~0%, mặc định “100%”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Lưu ý: Hàm IN-12~15 chỉ hiển thị khi IN-06 (V1 Polarity) được cài là “Bipolar”.

Hàm “IN-16” Chọn đảo ngược analog V1 (V1 Inverting), chọn 0:NO/ 1:Yes, mặc định “0 NO”. Cho điều chỉnh khi RUN.

Hàm “IN-17” Cài % sai số do nhiễu V1 (V1 Quantizing), cài 0.04~10%, mặc định “0.04%”. Không chỉnh khi đang RUN.

Biến tần IS7 hàm IN “I” (IN-20~IN-32)

Hàm “IN-20” Hàm giám sát tín hiệu analog I1 (I1 Monitor[I]), cho phép 0~10V, mặc định “0.0”. Hàm chỉ hiển thị.

Hàm “IN-22” Thời gian lọc ổn định cho đầu vào (I Filter), cho phép cài 0~9999ms, mặc định “10ms”. Cho điều chỉnh khi RUN.

Hàm “IN-23” Cài đặt ngõ vào áp analog Min (I Curr x1), cho phép cài 0~20mA, mặc định “4mA”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-24” Tần số tương ứng với hàm I/O-23 (I Freq y1), cài 0~DRV-20, mặc định “0Hz”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-25” Cài đặt ngõ vào áp analog Max (I Curr x2) , cài 0~20mA, mặc định “20mA. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-26” Tần số tương ứng với hàm I/O-25 (I Freq y2), cài 0~DRV-20, mặc định “60Hz”. Cho điều chỉnh khi đang RUN.

Hàm “IN-31” Chọn đảo ngược analog I (I1 Inverting) , chọn 0:NO/ 1:Yes, mặc định “0 NO”. Cho điều chỉnh khi RUN.

Hàm “IN-32” Cài % sai số do nhiễu I (I1 Quantizing), cài 0.04~10%, mặc định “0.04%”. Không chỉnh khi đang RUN.

Link tài liệu biến tần IS7 manual.pdf: https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive.

Bài viết liên quan biến tần IS7: https://hunglongelectric.vn/category/san-pham/bien-tan/bien-tan-theo-hang/bien-tan-ls/bien-tan-ls-is7/

Bài viết liên quan biến tần IG5A: https://hunglongelectric.vn/category/san-pham/bien-tan/bien-tan-theo-hang/bien-tan-ls/bien-tan-ig5a/

Bài viết liên quan biến tần IP5A: https://hunglongelectric.vn/category/san-pham/bien-tan/bien-tan-theo-hang/bien-tan-ls/bien-tan-ls-ip5a/

Bài viết liên quan biến tần IC5: https://hunglongelectric.vn/category/san-pham/bien-tan/bien-tan-theo-hang/bien-tan-ls/bien-tan-ic5/

Link tài liệu hãng LS: https://www.lselectric.co.kr/support/download-center

Content Protection by DMCA.com